Back

ⓘ இரட்டைக்கிளவி என்பது இரட்டைச் சொற்களாய்ச் சேர்ந்து ஒரு தன்மைப் பட்டு நின்று வினைக்கு அடைமொழியாய்க் குறிப்புப் பொருள் உணர்த்தி வருவதாகும். இது இரட்டைச் சொல்லாகவே ..
                                     

ⓘ இரட்டைக்கிளவி

இரட்டைக்கிளவி என்பது இரட்டைச் சொற்களாய்ச் சேர்ந்து ஒரு தன்மைப் பட்டு நின்று வினைக்கு அடைமொழியாய்க் குறிப்புப் பொருள் உணர்த்தி வருவதாகும். இது இரட்டைச் சொல்லாகவே வரும். பிரித்தால் பொருள் தராது.

எ.கா:

 • மடமட என நீரைக் குடித்தார்
 • சரசர என்று மான்கள் ஓடின
 • மொலு மொலென்று அரிக்கிறது சிரங்கு
 • பளபள என்று பாறை மின்னியது
 • கிச்சுக்கிச்சு மூட்டினாள் பேத்தி
 • தைதை என்று ஆடினாள்
 • மடக்கு மடக்கு எனவும் குடித்தார்
 • வழவழ என்று பேசினாள் கிழவி" வழ என உமிழ் அமுது கொழ கொழ என ஒழிகி விழ” - திருப்புகழ்
 • பேந்தப்பேந்த விழித்தான்
 • விறுவிறுப்பான கதையாம்
 • லபோலபோ என அடித்துக் கொண்டாள்
 • மொசுமொசு என மயிர்
 • சாரைசாரையாக மக்கள் வந்தனர்
 • லபக்கு லபக்கென்று முழுங்கினார்
 • நொகுநொகு நெகுநெகு என்று மாவை அரைத்தாள்
 • திபுதிபு என மக்கள் புகுந்தனர்
 • பக்குப்பக்கு என்று நெஞ்சு அடிக்கும்
 • மள என எல்லாம் நிகழ்ந்தது
 • குளுகுளு உதகை சென்றேன்
 • நணுகுநணுகு எனும் அளவில் அச்சம் மேலிட இலக்கியம்
 • பிசுபிசுத்தது போராட்டம்
 • குடுகுடு கிழவர் வந்தார்
 • ஜிகிஜிகு ராணி ஜில்ராணி
 • வடவட என வேர்த்தன கைகள்
 • விசுவிசு என்று குளிர் அடித்தது
 • முணுமுணுத்து அவர் வாய்
 • சவசவ என்று முகம் சிவந்தது
 • பொலபொல என வடித்தாள் கண்ணீர்
 • குபுகுபு என குருதி கொட்டியது
 • மசமச என்று நிற்கவில்லை
 • வதவத என ஈன்றன் குட்டிகள்
 • பொதபொத பன்றியின் வயிறு
 • சொரசொரப்பான தாடி
 • கிடுகிடு பள்ளம் பார்த்தேன்
 • கீசுகீசு என குருவிகள் கத்தின
 • கும்கும் என்றும் குத்தினார்
 • கமகம என மணந்தது முல்லை
 • திக்குத்திக்கு என் நெஞ்சம் துடிக்கும்
 • நறநற என பல்லைக் கடித்தான்
 • கிசுகிசு ஒன்றை கேட்டேன்
 • மொச்சுமொச்சு என்று தின்றார் பாட்டன்
 • குசுகுசு என்று அதை சொன்னார்
 • திடுதிடு என நுழைந்தான் திடு திடு என நுழைவதன் முன் எதிர் முடுகி அவர்களொடு” - திருப்புகழ்
 • கரகரத்த குரலில் பேசினான்
 • மொழுமொழு என்று தலை வழுக்கை.
 • தடதட என் கதவைத் தட்டினான்
 • தரதர என்று இழுத்து சென்றான்
 • வெடவெட என நடுங்கியது உடல்
 • சதசத என்ற சேற்றில் விழுந்தேன்
 • லபலப என்று அடித்துக் கொண்டாள்
 • தளதள என்று ததும்பும் பருவம்
 • கலகல ப்பான பேச்சு
 • துறுதுறு என்ற விழிகள்
 • நைநை என்று அழுதாள்
 • கடகட என சிரித்தான்
 • வெடுவெடு என நடுங்கினாள்
 • கொழகொழ என்று ஆனது சோறு
 • வெதுவெதுப்பான நீரில் குளித்தாள்
 • வெலவெல என்று நடுங்கினேன்.
 • மங்குமங்கு மாங்கு மாங்கு என்று வேலை செய்தால் போதுமா?
 • மாங்குமாங்கு என்று உழைப்பார்
 • தொள தொள என சட்டை அணிந்தார்
 • கிளுகிளு படம் பார்த்தாராம்
 • மொறு மொறு என்று சுட்டாள் முறுக்கு
 • மினுகு மினுகு என்று செழிப்புற்றிருந்த மேனி இலக்கியம்
 • நீர் சலசல என ஓடிற்று.
 • கசகச என வேர்வை, கசகச என மக்கள் பேசிக்கொண்டு
 • சுடசுட தோசைக் கொடுத்தாள்
 • திருதிரு என விழித்தான்
 • கிறுகிறு என்று தலை சுற்றியது
 • சிலுசிலு என் காற்று வீசியது
 • கொழுகொழு என்று குட்டி
 • தகதக மின்னும் மேனி
 • மரம் மடமட என முறிந்தது.
 • படபட என இமைகள் கொட்டும்
 • விக்கி விக்கி அழுதது குழந்தை
 • குறுகுறுத்தது குற்ற நெஞ்சம்
 • மலங்க மலங்க விழித்தான்
 • நங்குநங்கு எனக் குத்தினான்
 • லொடலொட என்றும் பேசுவாள்
 • பரபரப்பு அடைந்தது ஊர்